Yhdistyksen säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Evergreens, lentoemäntien ja stuerttien perinneyhdistys ry (myöhemmin yhdistys) .
Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia lentoemäntien ja -stuerttien perinneyhdistyksenä sekä yhdys- siteenä 3§:ssä mainituille yhdistyksen jäsenille ja siten edistää heidän henkistä hyvinvointiaan. Kertyvällä ylijäämällä yhdistys avustaa taloudellisesti lasten tai lapsiperheiden virkistystoimintaa tai muuta sopivaksi katsottua toimintaa, lähinnä erilaisten järjestöjen kautta.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenistöä kiinnostavia tilaisuuksia, retkiä, tutustumiskäyntejä, matkoja, juhlatilaisuuksia, ym. vastaavaa toimintaa.
Yhdistys voi olla mukana kansainvälisessä järjestötoiminnassa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi asianomaisella luvalla toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia.

3§ Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä lentoemännän ja –stuertin peruskoulutuksen saanut henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt.
Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Sääntötarkennus v. 2019 (Ilm patentti ja rekisterihallitukseen v. 2020): Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on toiminut ansioituneesti ja pitkäaikaisesti yhdistyksen hyväksi. Kunniajäseneksi voidaan kutsua myös korkea-arvoinen henkilö, jolla on suhde yhdistykseen.
Kunniajäsenyydestä päättää yhdistyksen hallitus.

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Jäsenen katsotaan eronneen, jos hän on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahtena peräkkäisenä vuotena.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä jos jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

5§ Jäsenmaksu
Vuosikokous määrää vuosittain jäsenmaksun suuruuden. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua.

6§ Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka jäsenet valitsee vuosikokous. Hallitukseen kuuluu kymmenen (10) jäsentä, jotka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Uudelleenvalinta kahden toimivuoden jälkeen on mahdollinen.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta, kun tämä katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Puheenjohtajan ollessa estyneenä, varapuheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle.
Hallituksen kokouksiin voi osallistua tarvittaessa myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet (5) sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä.
Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yhden muun hallituksen jäsenen kanssa.

8§ Tilikausi ja tilintarkastus
Tilikausi on yksi kalenterivuosi. Tilinpäätöspäivä on 31.12. Tilit annetaan toiminnantarkastajan tarkastettavaksi tammikuun 31. päivään mennessä. Toiminnantarkastajalle on valittuna myös varahenkilö. Toiminnantarkastaja palauttaa tarkastetut tilit oman lausuntonsa ohella helmikuun loppuun mennessä.

9§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosikokouksen huhtikuun loppuun mennessä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää vuosikokouskutsuun.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen esityslista
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
8. valitaan uudet hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle
9. valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö
10.käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen kokousten puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että kokouksissa tehdyistä päätöksistä laaditaan pöytäkirja.
Puheenjohtaja tarkastaa ja allekirjoittaa sen ja lisäksi sen tarkastaa kaksi sitä varten valittua henkilöä.

10§ Äänestäminen

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Kutsu kokouksiin toimitetaan viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta kullekin jäsenelle sähköpostitse.  Kirjepostina kutsu lähetetään vain niille jäsenille, jotka eivät ole ilmoittaneet sähköpostiosoitettaan yhdistykselle.

12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan jäljelle jääneet varat 2§:ssä mainittujen lasten tai lapsiperheiden virkistystarkoituksiin.